Regels en afspraken


Waar mensen samenleven, zijn afspraken nodig die ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Als we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, dan kan een groot aantal regels ongeschreven blijven. Toch vermelden we hier graag onze belangrijkste regels. De volledige schoolregels zijn na te lezen in het leerlingenstatuut

 • Leerlingen hebben altijd hun schoolpas bij zich. Dit is o.a. nodig voor de kluisjes.
 • Het College is een rookvrije school met een rookvrij terrein. Ook vapen (met en zonder nicotine) is niet toegestaan. Dit geldt voor leerlingen, ouders, medewerkers en bezoekers en ook tijdens activiteiten buiten schooltijd.
 • Leerlingen van de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) blijven tijdens de schooldag altijd op het schoolterrein. Leerlingen van de bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6) mogen het schoolterrein wel verlaten tijdens pauzes, een tussenblok of lesuitval.
 • Kauwgom in de lesruimten is verboden.
 • Tijdens de lessen zijn elektronische apparaten, zoals onder andere mobiele telefoons, niet toegestaan. Leerlingen zetten, voorafgaand aan elke les of onderwijsactiviteit, de telefoon in vliegtuigstand en plaatsen de telefoon in de telefoontas. De telefoons blijven daar gedurende de les, tenzij de docent instructie geeft voor het gebruik van de telefoon voor een lesactiviteit.
 • Tijdens toetsen moeten elektronische apparaten uit staan én in de schooltas worden opgeborgen. Gebruik van elektronische apparatuur staat gelijk aan spieken en zal ook als dusdanig bestraft worden. Uitzonderingen hierop zijn de door het CvTE (het College van Toetsen en Examens) voorgeschreven hulpmiddelen.  
 • Eten en drinken mag alleen in de aula, de sportkantine, de trap en in de buitenruimte. In de lesruimten is enkel het drinken van water toegestaan.
 • Het is niet toegestaan je op te houden voor de hoofdingang, in de fietsenstalling of in de buurt van de sporthal.
 • Het gebruik van de kluisjes en het gebruik van privé elektronische apparaten, zoals laptop of tablet, zijn voor eigen risico. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.
 • Afval gooi je niet op de grond, maar in de afvalbakken. Aanwijzingen van de schoolwacht worden opgevolgd.
 • Het is verboden om de hierna genoemde zaken te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten: cannabisproducten (zoals hasj, wiet en marihuana) en overige drugs die onder de Opiumwet vallen;(vuur)wapens; vuurwerk. Voor alcohol gelden dezelfde regels.
 • Op de centrale trap is eenrichtingsverkeer. Links naar boven, rechts naar beneden. De kleinere trappenhuizen worden alleen gebruikt in geval van nood.
 • De lift mag alleen worden gebruikt na inlevering van een begeleidende brief van ouder(s)/verzorger(s) en tien euro borg bij het Front Office.


Regels toetsen

 • Elke leerling neemt alleen nog het benodigde materiaal dat nodig is om de toets te maken mee het lokaal in. Te denken valt dan aan pen, potlood, rekenmachine etc. Een etui is dus niet toegestaan en de tas wordt opgeborgen in het kluisje.
 • Uitzondering hierop is dat de leerlingen uit de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) een leesboek mogen meenemen.
 • Het gebruik van (digitale) hulpmiddelen die niet als officiële hulpmiddelen staan aangegeven, mogen niet in het lokaal aanwezig zijn. Het gaat dan om onder andere mobiele telefoons, smartwatches en (draadloze) ‘oortjes’. Deze moeten in het kluisje van de leerling opgeborgen worden. Mocht een leerling deze apparaten tijdens de toets toch bij zich hebben in het lokaal, ongeacht of er zichtbaar gebruik van wordt/is gemaakt, dan wordt dit als een onregelmatigheid beschouwd. 

 

Schoolwacht

Voor de ordehandhaving in de pauze maakt Het College gebruik van schoolwacht. Schoolwacht is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, waarbij een leerling eigenaarschap voor de eigen omgeving leert door toezicht te houden in de pauzes op school. Op Het College surveilleren leerlingen van leerjaar 2 in de onderbouwpauze en leerlingen van leerjaar 4 in de bovenbouwpauze. Uiteraard onder verantwoordelijkheid van medewerkers van Het College.

 

Voorschriften sportkleding

Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding is het dragen van sportkleding verplicht. Hiervoor is een paars shirt met het logo van Het College en een blauwe broek verkrijgbaar bij Colada Weert (www.colada.nl). 

In aanvulling op de gymkleding gelden voor leerlingen die wegens geloofsovertuiging een hoofddoek dragen en/of armen en benen geheel bedekt willen houden speciale regels:

 • Als hoofddoek is een sporthoofddoek/bandana toegestaan. Andere vormen van hoofdbedekking worden niet geaccepteerd.
 • Een shirt met lange mouwen, ontwikkeld voor sportdoeleinden, is toegestaan mits deze redelijk strak aansluitend is. Colada levert indien gewenst het sportshirt van Het College met lange mouwen.
 • Een lange sportbroek is toegestaan mits dit een trainingsbroek, een dansbroek of een zogenaamde runningbroek is. Kleding anders dan voor sportdoeleinden ontwikkeld wordt niet geaccepteerd.

Dit alles om de veiligheid voor betreffende leerling en de klasgenoten te kunnen waarborgen.


Kledingvoorschriften

In aanvulling op de voorschriften voor sportkleding, hebben de directies van LVO Weert kledingvoorschriften ontwikkeld voor leerlingen en personeel. De MR-en hebben met deze voorschriften ingestemd. Devoorschriften zijn bedoeld als richtlijn en dienen als leidraad bij het aanspreken van elkaar op onze kleding. Dat gebeurt nu uiteraard ook al, maar een code en voorschriften geven aan waar voor ons als organisatie grenzen liggen. 


Schorsing en verwijdering

Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels:

 1. Het College van Bestuur kan met opgave van redenen een leerling voor ten hoogste één week schorsen.
 2. De rector kan met opgave van redenen een leerling voor ten hoogste twee dagen schorsen.
 3. De beslissing tot schorsing wordt schriftelijk en voorzien van een deugdelijke motivering aan de betrokken leerling bekendgemaakt. Indien de leerling jonger dan 18 jaar is, maakt het college van bestuur c.q. de rector de beslissing ook aan de ouders schriftelijk bekend. 
 4. De rector meldt een schorsing voor langer dan één dag schriftelijk en voorzien van een deugdelijke motivering aan de inspectie. 


Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen geldt:

 1. Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door het college van bestuur nadat de leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn ouders, is/zijn gehoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.
 2. Voordat het college van bestuur een leerplichtige leerling definitief van school verwijdert, overlegt het met de inspectie. Ten tijde van dit overleg kan de leerling worden geschorst. In het overleg wordt ook nagegaan op welke manier de betrokken leerling onderwijs kan volgen.
 3. Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden verwijderd nadat het college van bestuur c.q. de rector ervoor heeft gezorgd dat een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten.
 4. Het college van bestuur c.q. de rector stelt de inspectie schriftelijk en gemotiveerd in kennis van een definitieve verwijdering.
 5. Het college van bestuur maakt de beslissing tot verwijdering van een leerling schriftelijk en voorzien van een deugdelijke motivering aan de leerling bekend. Indien de leerling jonger dan 18 jaar is, maakt het college van bestuur de beslissing ook aan de ouders schriftelijk bekend. Hierbij wordt ook vermeld dat de ouders, dan wel de meerderjarige leerling, binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het college van bestuur van LVO.
 6. Het college van bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Voorafgaand daaraan wordt de leerling in de gelegenheid gesteld te worden gehoord en kennis te nemen van de adviezen en rapporten over die beslissing. Is de leerling jonger dan achttien jaar, dan komen deze rechten ook toe aan diens ouders.
 7. Als de ouders een geschil aanhangig hebben gemaakt bij de ‘Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering’, ook wel aangeduid als `Geschillencommissie passend onderwijs', neemt het College van Bestuur de beslissing op bezwaar pas nadat de commissie haar oordeel heeft gegeven. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort voor de duur van de procedure bij de commissie.
 8. Het College van Bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen.


Afhandeling klachten / klachtenregeling

We vertrouwen erop dat de schoolloopbaan van onze leerlingen op een leerzame, prettige en veilige manier verloopt. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de gang van zaken op school. De scholen vallend onder de Stichting LVO hebben een interne klachtenregeling. In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen contactpersoon op school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer). Wanneer dit contact niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan neemt u contact op met de schooldirectie. Zij neemt uw klacht in behandeling en zal een beslissing nemen. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie stichting LVO.

De Klachtenregeling stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat of raadplegen op www.stichtinglvo.nl door 'Afhandeling klachten' in te typen in de zoekfunctie.

 
Beeldmateriaal van leerlingen

Onze school is trots op de activiteiten die zij doet en wil hier graag een beeld van geven. Hiervoor gebruiken we ook foto’s en filmpjes van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de schoolgids, nieuwsbrieven, de website van de school en sociale media. Ook wordt vaak via de website verslag gedaan van activiteiten aan alle leerlingen en ouders. Zo kunt u de activiteiten van uw zoon of dochter volgen. De school gaat zorgvuldig met het beeldmateriaal om en heeft de uitvoering van het beleid met de MR afgestemd.

Wanneer de school beeldmateriaal van leerlingen (online) wil publiceren, heeft zij daarvoor toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar op de foto of het filmpje staat. Als het gaat om leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar, is er toestemming nodig van de ouders van de leerlingen. De toestemming moet specifiek zijn, voor een specifieke verwerking en voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld om via foto's en filmpjes op de website van de school verslag te doen van activiteiten aan alle ouders en leerlingen.

Op onze school wordt hiervoor expliciet toestemming aan de ouders gevraagd bij de aanmelding of als dat destijds niet of niet voldoende gespecificeerd is gebeurd via een apart formulier. Ouders en leerlingen kunnen hun toestemming later altijd weer intrekken. U kunt dit eenvoudig doen door een mail te sturen aan onze communicatiemedewerker mw. Driessen

Als de ouders of leerlingen geen toestemming (meer) verlenen, zorgt de school ervoor dat het beeldmateriaal waarop uw kind herkenbaar in beeld is niet (meer) wordt gebruikt. Mocht u aanvankelijk wel toestemming hebben gegeven en deze willen intrekken, of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch het beeldmateriaal gebruikt waarop uw kind herkenbaar in beeld is en wilt u dit verwijderd zien, dan kunt u dat bij de hiervoor genoemde persoon aangeven. De school zal dan zorgen dat binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, het beeldmateriaal van de website wordt gehaald. 


Onderwijskundige doeleinden

Het komt bovendien incidenteel voor dat er op school of in de klas foto - en/of filmopnamen worden gemaakt voor professionalisering van de leerkracht en/of stagiaire. Deze opnamen worden alleen gebruikt ten behoeve van opleidings- en begeleidingsdoeleinden. Daarnaast worden er in de klas incidenteel foto- en/of filmopnamen gemaakt voor onderwijskundige doeleinden. Bijvoorbeeld in de lessen LO, LO2 en BSM ten behoeve van de beoordeling van de leerlingen, het verhogen van de efficiëntie van de les door gebruik te maken van video-analyse of voor collegiale consultatie binnen de sectie LO van LVO Weert. De opnames zullen slechts zo lang bewaard worden als strikt noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en ook niet openbaar worden gemaakt (tenzij anders en expliciet met de betreffende leerling is overeengekomen). Leerlingen en/of ouders die bezwaren hebben tegen het gebruik van filmopnamen dienen deze, net als bij fotopublicatie, kenbaar te maken aan de locatiedirectie. Dit kan bij inschrijving van de leerling maar ook op een later moment. Gebeurt dat niet, dan gaat LVO Weert ervan uit dat niemand bezwaar heeft tegen foto- en filmopnamen.

 

Protocol Sociale Media & internetfaciliteiten

Het College vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord omgaan met sociale media en internetfaciliteiten. LVO heeft daarvoor het Protocol Sociale Media & internetfaciliteiten vastgesteld. Verder is er een bijbehorende infographic gemaakt die de kern weergeeft van het protocol. Het Protocol Sociale Media en de Infographic zijn te vinden op www.stichtinglvo.nl door 'Protocol Sociale Media' in te typen in de zoekfunctie.

De infographic van het ‘protocol sociale media en internetfaciliteiten’ is tevens hier in te zien.