Regels en afspraken


Waar mensen samenleven, zijn afspraken nodig die ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Als we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, dan kan een groot aantal regels ongeschreven blijven. Toch vermelden we hier graag onze belangrijkste regels. De volledige schoolregels zijn na te lezen in het leerlingenstatuut.

 • Leerlingen hebben altijd hun schoolpas bij zich. Dit is o.a. nodig voor de kluisjes.
 • Voor alle onderbouwleerlingen en voor de leerlingen in de bovenbouw tot 18 jaar geldt: op de schoolcampus is roken niet toegestaan. Voor alle leerlingen tot 18 jaar geldt: op de schoolcampus is roken niet toegestaan. Indien een leerling 18 jaar of ouder is, is roken op de schoolcampus enkel toegestaan op de daarvoor aangewezen locatie: gedeelte van de overdekte fietsenstalling en het aan de overdekte fietsenstalling grenzende tegelveld aan de achterzijde van het schoolgebouw.
 • Leerlingen van de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) blijven tijdens de schooldag altijd op het schoolterrein. Leerlingen van de bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6) mogen het schoolterrein wel verlaten tijdens pauzes, een tussenblok of lesuitval.
 • Kauwgom in de lesruimten is verboden.
 • Tijdens de lessen zijn elektronische apparaten, zoals onder andere communicatieapparatuur en MP3-spelers, niet zichtbaar en niet hoorbaar, tenzij een leerling toestemming heeft van de docent.
 • Tijdens toetsen moeten elektronische apparaten uit staan én in de schooltas worden opgeborgen. Gebruik van elektronische apparatuur staat gelijk aan spieken en zal ook als dusdanig bestraft worden. Uitzonderingen hierop zijn de door het CvTE (het College van Toetsen en Examens) voorgeschreven hulpmiddelen.  
 • Eten en drinken mag alleen in de aula, de sportkantine, de trap en in de buitenruimte. In de lesruimten is enkel het drinken van water toegestaan.
 • Het is niet toegestaan je op te houden voor de hoofdingang, in de fietsenstalling of in de buurt van de sporthal.
 • Het gebruik van de kluisjes en het gebruik van privé elektronische apparaten, zoals laptop of tablet, zijn voor eigen risico. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.
 • Afval gooi je niet op de grond, maar in de afvalbakken. Aanwijzingen van de schoolwacht worden opgevolgd.
 • Het bezit, gebruik of de handel in vuurwerk, wapens, alcohol en andere drugs is uitdrukkelijk verboden op school.
 • Op de centrale trap is eenrichtingsverkeer. Links naar boven, rechts naar beneden. De kleinere trappenhuizen worden alleen gebruikt in geval van nood.
 • De lift mag alleen worden gebruikt na inlevering van een begeleidende brief van ouder(s)/verzorger(s) en tien euro borg bij het Front Office.

 

Alle LVO-scholen hanteren, naast hun eigen schoolregels, de navolgende 10 gouden regels:

 1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
 3. We helpen elkaar waar dat nodig is.
 4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
 5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
 6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
 7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
 8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
 9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld.
 10. Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte.

We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.

 

Schoolwacht

Voor de ordehandhaving in de pauze maakt Het College gebruik van schoolwacht. Schoolwacht is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, waarbij een leerling eigenaarschap voor de eigen omgeving leert door toezicht te houden in de pauzes op school. Op Het College surveilleren leerlingen van leerjaar 2 in de onderbouwpauze en leerlingen van leerjaar 5 en 6 in de bovenbouwpauze. Uiteraard onder verantwoordelijkheid van medewerkers van Het College.

 

Voorschriften sportkleding

Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding is het dragen van sportkleding verplicht. Hiervoor is een paars shirt met het logo van Het College en een blauwe broek verkrijgbaar bij Colada Weert (www.sport2000colada.nl). 

In aanvulling op de gymkleding gelden voor leerlingen die wegens geloofsovertuiging een hoofddoek dragen en/of armen en benen geheel bedekt willen houden speciale regels:

 • Als hoofddoek is een sporthoofddoek/bandana toegestaan. Andere vormen van hoofdbedekking worden niet geaccepteerd.
 • Een shirt met lange mouwen, ontwikkeld voor sportdoeleinden, is toegestaan mits deze redelijk strak aansluitend is. Colada levert indien gewenst het sportshirt van Het College met lange mouwen.
 • Een lange sportbroek is toegestaan mits dit een trainingsbroek, een dansbroek of een zogenaamde runningbroek is. Kleding anders dan voor sportdoeleinden ontwikkeld wordt niet geaccepteerd.

Dit alles om de veiligheid voor betreffende leerling en de klasgenoten te kunnen waarborgen.


Gedragscode en kledingvoorschriften

In aanvulling op de voorschriften voor sportkleding, hebben de directies van LVO Weert kledingvoorschriften en een gedragscode ontwikkeld voor leerlingen en personeel. De MR-en hebben met deze code en voorschriften ingestemd. De code en de voorschriften zijn bedoeld als richtlijn en dienen als leidraad bij het aanspreken van elkaar op ons gedrag en onze kleding. Dat gebeurt nu uiteraard ook al, maar een code en voorschriften geven aan waar voor ons als organisatie grenzen liggen. De gedragscode bestaat uit de 10 gouden regels over gedrag van LVO die hier boven genoemd staan. De dresscode gaat vooral in op wat je echt niet kunt dragen op school.


Klachtenafhandeling

De scholen vallend onder de Stichting LVO hebben een interne klachtenregeling. In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de mentor en teamleider van uw zoon of dochter. Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt u zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing neemt. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie Stichting LVO.

De Klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie Stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat. Beide regelingen zijn te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door 'Afhandeling klachten' in te typen in de zoekfunctie.

 
Fotopublicatie

De school wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij gebruikt daarvoor ook foto's van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de schoolgids, nieuwsbrieven, de website van de school en sociale media. Ook wordt vaak via de website verslag gedaan van activiteiten aan alle leerlingen en ouders. De school gaat zo zorgvuldig mogelijk met de foto's om en heeft de uitvoering van het beleid met de MR afgestemd.

Wanneer de school foto's van leerlingen (onlie) wil publiceren, heeft zij daarvoor toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar op de foto staat. Als het gaat om leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar, is er toestemming nodig van de ouders van de leerlingen. De toestemming moet specifiek zijn, voor een specifieke verwerking en voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld om via foto's op de website van de school verslag te doen van activiteiten aan alle ouders en leerlingen.

Op onze school wordt hiervoor expliciet toestemming aan de ouders gebraagd bij de aanmelding of als dat destijds niet of niet voldoende gespecificeerd is gebeurd via een apart formulier. Ouders en leerlingen kunnen de verleende toestemming later altijd weer intrekken. U kunt dit eenvoudig doen door een mail te sturen aan onze communicatiemedewerker mevrouw Driessen (n.driessen@lvo-weert.nl). 

Als de ouders of leerlingen geen toestemming (meer) verlenen, zorgt de school ervoor dat foto's waarop uw kind herkenbaar in beeld is niet (meer) worden gebruikt. Mocht u aanvankelijk wel toestemming hebben gegeven en deze willen intrekken, of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch een foto gebruikt waarop uw kind herkenbaar in beeld is en wilt u die verwijderd zien, dan kunt u dat bij voormelde persoon aangeven. De school zal dan zorgen dat binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, de foto van de website wordt gehaald. 


Onderwijskundige doeleinden

Het komt bovendien incidenteel voor dat er op school of in de klas foto - en/of filmopnamen worden gemaakt voor professionalisering van de leerkracht en/of stagiaire. Deze opnamen worden alleen gebruikt ten behoeve van opleidings- en begeleidingsdoeleinden. Daarnaast worden er in de klas incidenteel foto- en/of filmopnamen gemaakt voor onderwijskundige doeleinden. Bijvoorbeeld in de lessen LO, LO2 en BSM ten behoeve van de beoordeling van de leerlingen, het verhogen van de efficiëntie van de les door gebruik te maken van video-analyse of voor collegiale consultatie binnen de sectie LO van LVO-Weert.       De opnames zullen slechts zo lang bewaard worden als strikt noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en ook niet openbaar worden gemaakt (tenzij anders en expliciet met de betreffende leerling is overeengekomen). Leerlingen en/of ouders die bezwaren hebben tegen het gebruik van filmopnamen dienen deze, net als bij fotopublicatie, kenbaar te maken aan de locatiedirectie. Dit kan bij inschrijving van de leerling maar ook op een later moment. Gebeurt dat niet, dan gaat LVO-Weert ervan uit dat niemand bezwaar heeft tegen foto- en filmopnamen.

 

Protocol Sociale Media

Het College vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media. LVO heeft daarvoor een Protocol Sociale Media vastgesteld. Bij het protocol hoort ook een bijlage met daarin Do's en Don'ts Sociale Media en Casuïstiek. Het Protocol Sociale Media en de bijlage met Do's en Don'ts is te vinden op www.stichtinglvo.nl door 'Protocol Sociale Media' in te typen in de zoekfunctie.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!