Vertrouwenspersonen


Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag. De door de school aangestelde vertrouwenspersonen zijn mevrouw Ronteltap (a.ronteltap@lvo-weert.nl) en de heer Keijers (s.keijers@lvo-weert.nl). Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school T. (0495) 657 740.

De vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen zijn mw. A. van Dormalen en dhr. T. van de Gazelle van Encare Arbozorg. Zij zijn bereikbaar via Encare Arbozorg, T. (043) 325 77 99.

     Encare Arbozorg:
     Lage Kanaaldijk 1
     6212 AE Maastricht
     www.encare.nl
 

De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is te downloaden van www.stichtinglvo.nl door 'Vertrouwenspersonen' in te typen in de zoekfunctie.

 

Vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • Psychisch en fysiek geweld
  • Discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tijdens kantooruren (8:00 tot 17:00 uur) bereikbaar via telefoonnummer (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).

Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf is het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

trust.jpg


Meldingsplicht bij zedenmisdrijven

Het bevoegd gezag heeft een aangifteplicht bij Justitie bij bekendheid met een zedenmisdrijf. Het personeel heeft een meldplicht bij het bevoegd gezag bij een vermoeden van een zedenmisdrijf. Bij een zedenmisdrijf gaat het om een strafbaar feit waarbij een medewerker een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Het gaat hier om een medewerker in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen personeelsleden, maar ook bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en schoonmaakpersoneel dat niet in dienst is bij LVO. 

Wanneer het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie vermoedt dat er sprake is van een dergelijk misdrijf, treedt hij meteen in contact met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat het een redelijk vermoeden betreft van een dergelijk misdrijf, doet het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie aangifte bij Justitie. Het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie stelt de ouders van de betroken leerling en de betreffende medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De school heeft een 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze Meldcode.

  

Pesten

Mw. Lenaers (f.lenaers@lvo-weert.nl) is het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineert het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school. De school heeft in dit kader een pestprotocol opgesteld.

 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!