Medezeggenschapsraad

In de zoektocht naar een evenwicht tussen traditie en vernieuwing is het belangrijk om voortdurend intensief overleg te voeren met alle partijen. Het College Weert kent een aantal overlegorganen die het mogelijk maken de diverse partijen bij de school te betrekken en nieuwe plannen aan de wensen van deze partijen te toetsen. Ouders kunnen bijvoorbeeld lid worden van de ouderraad. Daarnaast zijn ouders én leerlingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. 
 

Medezeggenschapsraad

Het belangrijkste inspraakorgaan binnen de school is de medezeggenschapsraad (MR). De MR van een school is wat de ondernemingsraad is in een bedrijf; zij bewaakt namens het personeel, de leerlingen en de ouders/verzorgers de goede gang van zaken op school. De leden van de MR van Het College zijn gekozen vertegenwoordigers van personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. Hierbij is gezorgd voor een evenwichtige verdeling van leden die binding hebben met Het College Weert en/of BRAVO! College Cranendonck.


Rechten en bevoegdheden
De MR heeft als taak om de openheid en het onderlinge overleg binnen de school te bevorderen. Om dit te bewerkstellingen heeft de MR bevoegdheden die in de wet geregeld zijn:

  • Recht van informatie: de MR moet geïnformeerd worden over alle belangrijke zaken waar de directie mee bezig is. Alle zaken die spelen bij het schoolbeleid dienen zo spoedig mogelijk aan de MR bekend gemaakt te worden.
  • Recht van advies: de MR geeft op verzoek van de directie advies, maar mag dit ook ongevraagd doen. Over belangrijke zaken moet de centrale directie advies vragen aan de MR.
  • Recht van instemming: de centrale directie kan in vele gevallen geen besluit nemen voordat de MR met de plannen heeft ingestemd.

Soms heeft een bevoegdheid betrekking op de gehele MR; soms maar op één geleding. De begroting is bijvoorbeeld een zaak voor de gehele MR. Het taakbeleid is echter een zaak die specifiek is bestemd voor de personeelsgeleding. De besteding van de gelden van de ouderbijdrage en het leerlingenstatuut zijn daarentegen weer zaken voor de geledingen ouders/verzorgers en leerlingen.
 

Correspondentie

De MR vergadert ongeveer éénmaal per maand. De data van de vergaderingen, die over het algemeen openbaar zijn, staan in de agenda opgenomen. Voor zaken die u onder de aandacht van de MR wilt brengen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR of u schriftelijk wenden tot onderstaand adres:

Het College Weert-Cranendonck
T.a.v. de secretaris van de MR
Postbus 69
6000 AB Weert

E. mr@college.nl

Nieuwsbrieven
Zowel de medezeggenschapsraad van Het College als de gezamenlijke medezeggenschapsreden van LVO Weert informeren alle leerlingen, ouders en medewerkers via een nieuwsbrief over de onderwerpen die in hun vergaderingen aan de orde zijn gekomen.


Nieuwsbrief MR Het College


Gemeenschappelijke medezeggenshapsraad
Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld: LVO heeft een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor de meeste scholen geldt. Hier worden de kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging in de raad aanwijst.

De GMR is op die manier een stichtingsbreed medezeggenschapsorgaan, dat alle scholen in zich verenigt. De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van alle LVO-scholen en voor zijn eigen informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet zijn.