Praktische zaken

Waar mensen samenleven, zijn afspraken nodig die ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Een overzicht van onze belangrijkste regelingen:

Afwezigheid

Als een leerling om ziekte of om een andere reden zoals dokter- of tandartsbezoek moet verzuimen, is het belangrijk dat de school dat snel weet. We willen graag weten waarom een leerling er niet is. Dagelijks wordt de afwezigheid van leerlingen gecontroleerd. Als er iets niet lijkt te kloppen, informeren we de ouders en bekijken we samen wat ons te doen staan. Bekijk hier de belangrijkste regelingen omtrent afwezigheid: 

Administratie

De leerlingenadministratie beheert de administratieve gegevens en behaalde cijfers van de leerlingen. De administratie is bereikbaar via admcollege@lvo-weert.nl. U kunt bij de administratie terecht voor:

  • Schoolverklaring. Een schoolverklaring is soms nodig voor de ziektekostenverzekering of een (vakantie)baan. Deze is aan te vragen bij de administratie.
  • Doorgeven adreswijziging. Wijzigingen in adres, telefoonnummer e.d. graag doorgeven aan de administratie.
  • Inlogcodes voor Magister

Bij de verwerking van alle gegeven conformeert de afdeling zich aan:

Bij verlies van de leerlingenpas kunnen leerlingen zich melden in de mediatheek (2.03).

Schoolregels

Als we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, dan kan een groot aantal regels ongeschreven blijven. Toch vermelden we hier graag onze belangrijkste schoolregels. De volledige schoolregels zijn na te lezen in het leerlingenstatuut.

Naast deze schoolregels, hanteren alle LVO-scholen de 10 gouden regels.

schoolwacht.jpgSchoolwacht

Voor de ordehandhaving in de pauze maakt Het College gebruik van schoolwacht. Schoolwacht is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, waarbij een leerling eigenaarschap voor de eigen omgeving leert door toezicht te houden in de pauzes op school. Op Het College surveilleren leerlingen van leerjaar 2 in de onderbouwpauze en leerlingen van leerjaar 5 en 6 in de bovenbouwpauze. Uiteraard onder verantwoordelijkheid van medewerkers van Het College.

 Voorschriften sportkleding

Tijdens de lessen Lichamelijke Oefening is het dragen van officiële sportkleding verplicht: paars shirt met logo van Het College en een blauwe broek. De sportkleding dient u zelf aan te schaffen en is verkrijgbaar bij Colada Weert (www.sport2000colada.nl). In aanvulling op de verplichte gymkleding gelden voor leerlingen die wegens geloofsovertuiging een hoofddoek dragen en/of armen en benen geheel bedekt willen houden speciale regels:

  • Als hoofddoek is een sporthoofddoek/bandana toegestaan. Andere vormen van hoofdbedekking worden niet geaccepteerd.
  • Een shirt met lange mouwen, ontwikkeld voor sportdoeleinden, is toegestaan mits deze redelijk strak aansluitend is. Colada levert indien gewenst het sportshirt van Het College met lange mouwen.
  • Een lange sportbroek is toegestaan mits dit een trainingsbroek, een dansbroek of een zogenaamde runningbroek is. Kleding anders dan voor sportdoeleinden ontwikkeld wordt niet geaccepteerd.

Dit alles om de veiligheid voor betreffende leerling en de klasgenoten te kunnen waarborgen.


Gedragscode en kledingvoorschriften

In aanvulling op de voorschriften voor sportkleding, hebben de directies van LVO Weert kledingvoorschriften en een gedragscode ontwikkeld voor leerlingen en personeel. De MR-en hebben met deze code en voorschriften ingestemd. De code en de voorschriften zijn bedoeld als richtlijn en dienen als leidraad bij het aanspreken van elkaar op ons gedrag en onze kleding. Dat gebeurt nu uiteraard ook al, maar een code en voorschriften geven aan waar voor ons als organisatie grenzen liggen. De gedragscode bestaat uit de 10 gouden regels over gedrag van LVO. De dresscode gaat vooral in op wat je echt niet kunt dragen op school.

Klachtenafhandeling

De scholen vallend onder de Stichting LVO hebben een interne klachtenregeling. In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de mentor en teamleider van uw zoon of dochter. Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt u zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing neemt. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie Stichting LVO.

De Klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie Stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat. Beide regelingen zijn te raadplegen op http://www.stichtinglvo.nl/de-organisatie/klachten/.

Fotopublicatie

De school wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij gebruikt daarvoor ook foto's van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt. Bekijk hier de regeling omtrent fotopublicatie.

Protocol Sociale Media

_MG_0871.jpgHet College vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media. LVO heeft daarvoor een Protocol Sociale Media vastgesteld. Bij het protocol hoort ook een bijlage met daarin Do's en Don'ts Sociale Media en Casuïstiek. Het Protocol Sociale Media en de bijlage met Do's en Don'ts is te vinden op www.stichtinglvo.nl door 'Protocol Sociale Media' in te typen in de zoekfuntie.

Financiën

Onderwijs kost geld. De overheid betaalt het overgrote deel (zoals personeel, gebouwen en onderhoud). Maar ook ouders betalen een deel van de studiekosten. Informatie over de schoolkosten per leerjaar, de ouderbijdrage, de schoolboeken en bankrelatie is hier te vinden. 

Verzekeringen

Stichting LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Voor u zijn van belang de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. ouders die participeren bij evenementen, etc.:

Alle verzekeringen zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Vergoeding van de schade of gemaakte kosten geschiedt uitsluitend via declaratie door de school met daarvoor bestemde declaratieformulieren. In geval van schade kunt u zich wenden tot de financiële administratie, e-mail: verzekeringen@lvo-weert.nl, tel: (0495) 43 10 34.

De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen uit. 

Contact medewerkers 

Mocht u een docent of afdeling telefonisch willen spreken, belt u dan tijdens kantooruren de receptie van de school. Laat uw gegevens hier achter, dan kan het schoolpersoneel u terug bellen. Het telefoonnummer van de school is (0495) 65 77 40. Een overzicht van de e-mailadressen van de mentoren is te vinden bij 'Contact'.

Wetbescherming persoonsgegevens

De school verzamelt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn ingeschreven. Het doel van deze informatie is om onderwijs te kunnen organiseren en geven aan de leerlingen. Daarnaast is de informatie nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra zorg kan worden geboden.

Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaald persoon, is er sprake van persoonsgegevens. Omdat persoonsgegevens van leerlingen worden verzameld en verwerkt, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet is enerzijds bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt. Anderzijds dient de wet om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.

Het College van Bestuur heeft een ‘Privacyreglement verwerking leerling-gegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ vastgesteld. Daarin staat onder meer welke leerlinggegevens worden opgenomen en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook het inzage- en correctierecht komt aan bod. Het reglement is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door 'Privacyreglement' in te typen in de zoekfunctie.
 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!