Kwaliteitszorg

We werken elke dag aan het best denkbare onderwijs aan onze leerlingen. Constante kwaliteitsontwikkeling is daarbij het vertrekpunt. Iedereen draagt hier vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid aan bij.


Inspectie van Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft in oktober 2019 onze school bezocht in het kader van het periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO) en in het kader van een thema-onderzoek naar schoolverschillen. Bij een PKO doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op de school. De inspectie vormt zich onder andere een oordeel over de kwaliteitszorg, het leerstofaanbod, de afstemming van het onderwijs, de onderwijstijd, het schoolklimaat, de instructie, de toetsing en de leerlingenzorg. Op al deze aspecten is het oordeel van de inspectie positief.


Planmatig verbeteren
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten en de verbeteringen sluiten dan ook naadloos aan op de bevindingen van de inspectie bij het kwaliteitsonderzoek. De onderwijskundige ambities zijn doorvertaald naar het eigentijds onderwijs en docenten tonen draagvlak voor de ingezette route van onderwijsverbetering. De zorgstructuur is gedegen ingericht waardoor ook de kwaliteit van de zorg voor de leerlingen positief beoordeeld is. Over de onderwijstijd meldt het rapport dat de school voldoende onderwijstijd programmeert en dat de registratie van de onderwijstijd adequaat is.


Stimulerend klimaat
Verder zorgt de school voor een stimulerend klimaat:

  • Samen met de ouders/verzorgers wordt er gekeken naar ‘het kind achter de cijfers’.
  • Er wordt de tijd genomen voor een verantwoorde beslissing over de te volgen leerweg.
  • De school biedt leerlingen de gelegenheid te onderzoeken wat ze maximaal aankunnen.


Het volledige inspectierapport is te lezen op de website www.onderwijsinspectie.nl, alwaar u ook de kwaliteitskaarten aantreft.