Financiën

Onderwijs kost geld. De overheid betaalt het overgrote deel (zoals personeel, gebouwen en onderhoud). Maar ook ouders betalen een deel van de studiekosten. De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl door te zoeken op 'gedragscode schoolkosten' en vervolgens onder het kopje 'filter' de categorie 'download' aan te vinken.


Schoolkosten

Er zijn vier categorieën kosten waar de school of de ouders verantwoordelijk voor zijn óf waarvoor de school een bijdrage van de ouders kan vragen.

    1. De eerste categorie betreft de leerboeken, werkboeken en (digitaal) lesmateriaal. Deze komen altijd voor rekening van de school. Schoolboeken worden aan het begin van het schooljaar door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De boeken blijven eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, wordt op het moment van inschrijving op school een gebruiksovereenkomst/schaderegeling met de ouders gesloten.

    2. De tweede categorie betreft het voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat. Dit komt voor rekening van de ouders. Het gaat om bijvoorbeeld een atlas, woordenboeken, sportkleding en een rekenmachine. In het lesmaterialenoverzicht ziet u om welke leermiddelen het bijvoorbeeld gaat. De school ontvangt hiervoor geen financiële bijdrage van de overheid en is om die reden niet verplicht zulke leermiddelen beschikbaar te stellen. Om de kosten voor de ouders te beperken, wordt er soms door de school voor gekozen om de leermiddelen (collectief) aan te schaffen en tegen een vergoeding aan ouders aan te bieden. Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij deze lesmaterialen willen kopen. Wij infomeren u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen. Gezinnen die om financiële redenen moeite hebben met betalen, kunnen contact opnemen met de lokale Stichting Leergeld voor speciale regeling(en) voor minima. Kijk hiervoor op www.leergeld.nl.

    3. De derde categorie betreft de elektronische informatiedragers, zoals een laptop of tablet. Scholen kunnen ouders vragen een laptop of tablet aan te schaffen. Als ouders dit niet doen, moet de school voor een volwaardig alternatief zorgen. 

    4. De vierde en laatste categorie betreft de extra activiteiten door de school georganiseerd buiten het verplichte onderwijsprogramma, waarvoor geen subsidie wordt ontvangen, maar die de school van belang acht om aan te bieden. Denk aan introductiedagen, excursies en reizen. Ook langdurige extra-curriculaire activiteiten zoals Tweetalig Onderwijs vallen hieronder. De school mag hier een vrijwillige ouderbijdrage voor vragen. Voor deze bijdrage kunnen ouders/verzorgers geen beroep doen op Stichting Leergeld. 

Bekijk hier het overzicht van de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024.


Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt ouders jaarlijks via een vrijwillige ouderbijdrage om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Denk hierbij aan de introductie, reflectiedagen en excursies. Wij doen dit omdat we deze activiteiten van grote toegevoegde waarde vinden voor ons onderwijs, de groepsbinding of de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Voor deze activiteiten krijgen wij geen extra bekostiging van de overheid.

Vast bedrag per jaar
De scholen van LVO Weert hebben er voor gekozen om een vast bedrag per leerling als vrijwillige ouderbijdrage te rekenen. Voor het schooljaar 2024-2025 is dit bedrag vastgesteld op 50 euro. Dit bedrag geldt voor alle scholen van LVO Weert en voor alle leerjaren. Van deze ouderbijdrage bekostigen wij alle extra activiteiten die georganiseerd worden buiten het verplichte onderwijsprogramma. Ouders ontvangen dus geen aparte rekeningen meer voor deze activiteiten. Naast deze bijdrage bestaat de mogelijkheid om 1 euro extra te betalen voor de solidariteitspot. Het bedrag in deze pot wordt uitsluitend ingezet voor leerlingen die leven onder de armoedegrens. Zo kunnen zij, net als hun klasgenoten, deelnemen aan activiteiten zoals bijvoorbeeld het galabal. 

Reizen en curriculum gebonden activiteiten
Sommige leerlingen nemen deel aan curriculum gebonden activiteiten, zoals het Tweetalig Onderwijs, en BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). Voor deze activiteiten kan een aparte ouderbijdrage gevraagd worden. Ook reizen worden apart in rekening gebracht. De school bepaalt de bijdrage en gaat uit van 90% betalingsbereidheid om de reis daadwerkelijk te kunnen organiseren. Zijn er niet voldoende betalenden, dan zal de reis niet doorgaan.

Belang betaling
Medio oktober ontvangen alle ouders een e-mail van Servicepunt Financiën LVO Weert waarin gevraagd wordt of u bereid bent de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Geeft u aan dat u de bijdrage zult voldoen, dan ontstaat er een betalingsverplichting en wordt er een factuur opgemaakt. Ook als u niet bereid bent te betalen, mag uw zoon of dochter deelnemen aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. Het zal echter duidelijk zijn dat als veel ouders besluiten om de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, veel van hetgeen we nu kunnen aanbieden en dat het schoolse leven zo afwisselend en interessant maakt, niet meer aangeboden kan worden. 

De hoogte en wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.


Kindpakket

In het kader van armoedebestrijding is dit jaar het Kindpakket gemaakt, een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (120% van het sociaal minimum en/of in een schuldenregeling). Als ouder, verzorger of hulpinstantie kunt u deze regeling(en) aanvragen voor kinderen, die wonen in de gemeente Weert. Meer informatie is te vinden op weert.nl/kindpakket.

Gezinnen die niet in de gemeente Weert wonen, kunnen bij hun eigen gemeente vragen naar de regelingen voor minima.


Gymkleding

Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding is het dragen van sportkleding verplicht. Hiervoor is een paars shirt en een lichtblauwe broek verplicht. Een officieel gymtenue van Het College met het logo van Het College is verkrijgbaar bij Colada Weert (www.colada.nl). Tevens moeten alle leerlingen in het bezit zijn van zaalsportschoenen die voorzien zijn van een non-marking zool, zodat er geen strepen ontstaan op de sportvloer.


Digitale facturatie

De scholen van LVO Weert bieden de facturatie naar ouders(s)/verzorger(s) van leerlingen digitaal aan. Om een beeld te krijgen van deze manier van werken, kunt u de instructiefilm voor ouders bekijken: https://vimeo.com/133035617. In het kort komt het er op neer dat er periodiek een factuur klaar staat die door middel van een e-mail aan de ouders/verzorgers kenbaar wordt gemaakt. r staat die door middel van een e-mail aan de ouders/verzorgers kenbaar wordt gemaakt. Deze mail wordt verstuurd door Servicepunt Financiën LVO Weert, vanaf het e-mailadres no-reply@wiscollect.nl. Let op, het kan zijn dat de e-mail de eerste keer binnenkomt bij de ongewenste berichten. 

Op deze pagina, onder de kop 'schoolkosten', is terug te vinden welke kosten doorbelast worden. Deze zijn in samenspraak met de oudergeleding van de MR vastgesteld. Wanneer ouders/verzorgers overigens niet beschikken over het gebruik van ICT-voorzieningen, kan in overleg met het servicepunt financiën in het nieuwe schooljaar een afspraak worden gemaakt om de factuur af te handelen. 

Het servicepunt financiën is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur via de telefoonnummers/e-mailadressen:


Bankrelatie

De bankrelatie van Het College is:

    ING Bank
    Rekeningnummer NL31 INGB 0662846052
    T.n.v. LVO inzake BC Weert-Budel 
    Postbus 69
    6000 AB Weert

KvK 14077279
BTW nummer NL811981861B.01

Vermeld bij betaling het debiteur- en factuurnummer.


Contact

Voor vragen over financiën kunt u zich wenden tot financiële administratie:
T. (0495) 43 10 69 of (0495) 43 10 34
E. financien@lvo-weert.nl