Nieuws

Inzet NPO-gelden

21 juli 2022
Terug

De sporen die corona, de lockdowns en de combinatie van fysiek en online onderwijs ondanks alle inzet en aanpassingen hebben nagelaten, zijn de reden geweest dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft gepresenteerd. Scholen krijgen hiermee financiële ruimte om leerlingen te begeleiden om opgelopen achterstanden in te lopen. Denk hierbij aan effectiever onderwijs, leesvaardigheid, gebrek aan motivatie, gebrek aan contactmomenten met medeleerlingen, maar ook het algemene welbevinden van de leerlingen. Graag geven wij inzicht in de manier waarop de NPO-gelden op Het College zijn ingezet in het huidige schooljaar en hoe dit een vervolg krijgt in het schooljaar 2022-2023.


Categorieën

Op Het College hebben we een onderzoek gedaan naar alle bevindingen van onze doelgroepen. De daaruit voortgevloeide verbeterpunten hebben wij ondergebracht in vier categorieën.

  1. Het actualiseren en verduurzamen van het leeraanbod.
  2. Het actualiseren en borgen van de kwaliteitszorg.
  3. Het werken aan een eigentijds pedagogisch-didactisch klimaat, zodat alle leerlingen zich graag en zo goed mogelijk ontwikkelen op hun eigen niveau.
  4. Het wegwerken van door corona ontstane achterstanden op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.


Inzet NPO-gelden

Met behulp van de NPO gelden hebben wij per categorie de volgende stappen ondernomen:

1. Het actualiseren en verduurzamen van het leeraanbod.

Scholing. Om het leeraanbod duurzaam te actualiseren zijn er vanuit de NPO-gelden diverse scholingen ingekocht. Onder andere de programma’s Cum Laude, Kleur Bekennen en Leren-Leren


2. Het actualiseren en borgen van de kwaliteitszorg.

Decanaat. Om de kwaliteitszorg te actualiseren en te borgen zijn er gelden ingezet om de zichtbaarheid van het decanaat te vergroten. Op deze manier kunnen de leerlingen de decanen vaker spreken en krijgen zij meer hulp bij het kiezen van het juiste profiel en hun vervolgopleiding. Daarnaast kunnen ook mentoren een groter beroep doen op het decanaat en worden er proactieve ondersteuningsprogramma’s aangeboden.

Intern Ondersteuningsteam (IOT). De kwaliteitszorg wordt geactualiseerd en geborgen door een uitbreiding van het interne ondersteuningsteam. De capaciteit van het IOT is uitgebreid om leerlingen die dit nodig hebben extra ondersteuning aan te bieden. Een psycholoog fungeert als vraagbaak bij moeilijke casussen voor de werknemers van het interne ondersteuningsteam.


3. Het werken aan een eigentijds pedagogisch-didactisch klimaat, zodat alle leerlingen zich graag en zo goed mogelijk ontwikkelen op hun eigen niveau.


Executieve vaardigheden. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft het Begaafdheidsprofiel een lessenreeks Executieve Vaardigheden (EV) verzorgd.  De lessenreeks was voor leerlingen die achterstanden hadden opgelopen tijdens de coronapandemie en onvoldoende baat hebben gehad bij basisremediëring (steunles, bijles, huiswerkbegeleiding, ...). Door middel van een vragenlijst werd duidelijk welke EV onderontwikkeld (twijfelachtig of zwak) zijn. Tijdens de bijeenkomsten zijn de Executieve Vaardigheden inzichtelijk gemaakt en zijn er tips gedeeld om deze te versterken. 


Teamcoaches. Er zijn teamcoaches aangesteld die onze professionals coachen en bijdragen aan de ontwikkeling van onze collega’s. Zij hebben zich dit jaar bezig gehouden met resultaat gerichte begeleiding, het organiseren van intervisiebijeenkomsten, het geven van adviezen aan het management met betrekking tot ontwikkeling, het mede ontwikkelen van beleidsvoorstellen voor onderwijsvernieuwing en het voorbereiden van teambijeenkomsten in samenwerking met de teamleider.


4. Het wegwerken van door corona ontstane achterstanden op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Extra lessen: De door corona opgelopen achterstanden zijn deels weggewerkt door het geven van extra lessen. Er is per leerjaar, vak en periode gekeken waar extra ondersteuning kon worden aangeboden. De extra ingeplande lesblokken zijn bekostigd met de NPO-gelden.

Activiteiten welzijn. De leerlingen hebben door corona vele leuke en sociale activiteiten moeten missen. Met behulp van de NPO-gelden hebben er afgelopen jaar verschillende extra activiteiten plaatsgevonden. Zo is de gehele school op 10 maart 2022 naar de Efteling gegaan en hebben we in de activiteitenweek in de vierde periode een volleybaltoernooi georganiseerd voor alle leerlingen. Ook zijn er mindfulness cursussen gegeven.
 

Onderwijsassistenten: het afgelopen jaar zijn er twee onderwijsassistentes aangenomen om er zorg voor te dragen dat de klassen geen lesuitval hebben. Wanneer een docent afwezig was, nam de onderwijsassistente de les over. Met behulp van de planner op It’s Learning, vooraf gegeven instructies of de instructies van een collega-docent konden de leerlingen onder toezicht van de onderwijsassistente aan het werk. Op deze manier werden verdere hiaten voorkomen.

 

Meedenken

De medezeggenschapsraad, ouderraad, leerlingenraad, de klankbordgroep NPO, de teams en secties worden nauw betrokken bij de ontwikkeling en voorzetting van de NPO-interventies, zodat vanuit meerdere invalshoeken wordt meegedacht. Ook uw mening telt! Wij nodigen u uit om te reageren of ideeën aan te dragen. Dit kan via e-mail: info@lvo-weert.nl onder vermelding van ‘NPO College’. Samen houden we elkaar scherp en werken we naar het beste resultaat. 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!