Kwaliteitszorg


Het doel van kwaliteitszorg is dat alle betrokkenen werken aan de verbetering van de kwaliteit die de school nastreeft. Dat begint met de vraag: ‘Doen we de goede dingen?’ Wat wij daaronder verstaan is in de onderwijsvisie samengevat.


Leren en begeleiden

Bij de kwaliteit van een school gaat het om de kwaliteit van het leren en de begeleiding daarvan. De docent heeft daarin een centrale rol. Het personeelsbeleid heeft daarom een centrale rol in het kwaliteitsbeleid van onze school. De onderwijsvisie is uitgangspunt voor competentieontwikkeling. In ontwikkelingsgesprekken wordt de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers begeleid, worden plannen gemaakt en na uitvoering geëvalueerd.

 

Schooljaarplan

Een dergelijke ontwikkelingscyclus op docentniveau wordt ook toegepast op schoolniveau. Elk jaar wordt een schoolplan opgesteld waarin de hoofdlijnen voor de komende vier jaar worden vastgesteld. Jaarlijks worden in het schooljaarplan de voornemens voor het komende jaar geformuleerd en in het jaarverslag geëvalueerd.

 

INK-model

Bij de ontwikkeling van de kwaliteitszorg wordt door de scholen van LVO gebruik gemaakt van het INK-model. Op deze wijze wordt de ontwikkeling van de school geëvalueerd en getoetst aan de bevindingen van de externe visitatiecommissie. De inspectie kan vervolgens het periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO) op de resultaten van de zelfevaluatie baseren.

Het visitatierapport ligt ter inzage bij het directiesecretariaat.

 

 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!