Schoolregels


Waar mensen samenleven, zijn afspraken nodig die ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Als we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, dan kan een groot aantal regels ongeschreven blijven. Toch vermelden we hier graag onze belangrijkste regels. De volledige schoolregels zijn na te lezen in het leerlingenstatuut op de website > downloads.

 • Leerlingen hebben altijd hun schoolpas bij zich. Dit is o.a. nodig voor de kluisjes.
 • Voor alle onderbouwleerlingen en voor de leerlingen in de bovenbouw tot 18 jaar geldt: op de schoolcampus is roken niet toegestaan. Voor alle leerlingen tot 18 jaar geldt: op de schoolcampus is roken niet toegestaan. Indien een leerling 18 jaar of ouder is, is roken op de schoolcampus enkel toegestaan op de daarvoor aangewezen locatie: gedeelte van de overdekte fietsenstalling en het aan de overdekte fietsenstalling grenzende tegelveld aan de achterzijde van het schoolgebouw.
 • Kauwgom in de lesruimten is verboden.
 • Tijdens de lessen zijn elektronische apparaten, zoals onder andere communicatieapparatuur en MP3-spelers, niet zichtbaar en niet hoorbaar, tenzij een leerling toestemming heeft van de docent.
 • Tijdens toetsen moeten elektronische apparaten uit staan én in de schooltas worden opgeborgen. Gebruik van elektronische apparatuur staat gelijk aan spieken en zal ook als dusdanig bestraft worden. Uitzonderingen hierop zijn de door het CvTE (het College van Toetsen en Examens) voorgeschreven hulpmiddelen.  
 • Eten en drinken mag alleen in de aula, de sportkantine, de trap en in de buitenruimte. In de lesruimten is enkel het drinken van water toegestaan.
 • Het is niet toegestaan je op te houden voor de hoofdingang, in de fietsenstalling of in de buurt van de sporthal.
 • Het gebruik van de kluisjes en het gebruik van privé elektronische apparaten, zoals laptop of tablet, zijn voor eigen risico. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.
 • Afval gooi je niet op de grond, maar in de afvalbakken. Aanwijzingen van de schoolwacht worden opgevolgd.
 • Het bezit, gebruik of de handel in vuurwerk, wapens, alcohol en andere drugs is uitdrukkelijk verboden op school.
 • Op de centrale trap is eenrichtingsverkeer. Links naar boven, rechts naar beneden. De kleinere trappenhuizen worden alleen gebruikt in geval van nood.
 • De lift mag alleen worden gebruikt na inlevering van een begeleidende brief van ouder(s)/verzorger(s) en tien euro borg bij het Front Office.

 

10 gouden regels

 

Alle LVO-scholen hanteren de navolgende 10 gouden regels:

1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
3. We helpen elkaar waar dat nodig is.
4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte.
10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!