Begeleiding

Om als school in te kunnen spelen op de verschillende behoeften van de leerlingen, kent Het College een positieve aandacht voor leerlingen en een goed leerlingbegeleidingssysteem. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook voor de dagelijkse begeleiding van alle leerlingen. Teamleider, mentor en docenten zijn, samen met de leerlingen, beslissend bij de afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.


Ondersteuning

Het College kent drie niveaus van ondersteuning: basisondersteuning, extra ondersteuning en intensieve ondersteuning. De basisondersteuning is gericht op alle leerlingen van de school. De extra ondersteuning is gericht op leerlingen die naast de basisondersteuning net iets meer nodig hebben om op school succesvol te kunnen zijn. De intensieve ondersteuning is gericht op leerlingen die faciliteiten uit het speciaal onderwijs nodig hebben om op een reguliere school te kunnen functioneren.

  • Basisondersteuning. Iedere leerling op Het College krijgt een mentor toegewezen. De mentor is de spil van de begeleiding. Hij is de contactpersoon voor ouders, leerlingen en vakdocenten. De mentor signaleert, inventariseert en documenteert alle relevante informatie van zijn/haar leerlingen in Magister. Hij begeleidt leerlingen zowel sociaal emotioneel als bij de aanpak van studievaardigheden;
  • Extra ondersteuning. Indien de basisondersteuning niet toereikend is, kan er extra ondersteuning worden ingezet. Het College zet deskundigen in op sociaal emotionele problematiek en didactische problematiek. De extra ondersteuning wordt altijd toegewezen door het intern ondersteuningsteam (IOT) van de school. In samenspraak met leerling, ouders en vakdocent wordt de ondersteuning vastgelegd in een officieel document.
  • Intensieve ondersteuning. Indien ook de extra ondersteuning niet toereikend is kunnen leerlingen in aanmerking komen voor intensieve ondersteuning.

Daarnaast kunnen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in overleg met de mentor gebruik maken van:

Passend onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen met ingang van 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een samenwerkingsverband verantwoordelijk is voor het bieden van een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs in de regio. Bekijk hier het schoolondersteuningsprofiel van Het College.


begeleiding.jpgIntern ondersteuningsteam

Het Intern ondersteuningsteam (IOT) bestaat uit de voorzitter, ondersteuningscoördinatoren, mentor, jeugd- en gezinswerker, orthopedagoge SWV en externe instanties/specialisten. In het IOT worden extra en/of de intensieve ondersteuning besproken die de leerling nodig heeft.

Externe zorginstanties

Extern kan bovendien hulp verkregen worden bij:


Vertrouwenspersonen 

Bij klachten over ongewenst gedrag, kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met:

Het bevoegd gezag van de school heeft een aangifteplicht bij Justitie bij bekendheid met een zedenmisdrijf. Het personeel heeft een meldplicht bij het bevoegd gezag.


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De school heeft een 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze Meldcode.

Pesten

Mw. Lenaers is het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineert het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school. De school heeft in dit kader een pestprotocol opgesteld. Mw. Lenaers is bereikbaar via f.lenaers@lvo-weert.nl.

Decanaat

Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). De leerlingen worden primair door de mentoren begeleid bij hun profielkeuze en studiekeuze. De decanen ondersteunen de mentoren daarbij en adviseren waar nodig. Daarnaast organiseert het decanaat diverse LOB-gerelateerde interne en externe voorlichtingsbijeenkomsten en oriëntatiedagen voor leerlingen en/of hun ouders, bijvoorbeeld over studiefinanciering, vakken- en beroepenvoorlichting. Ook attendeert zij mentoren, vakdocenten en leerlingen op relevante activiteiten van hogere onderwijsinstellingen voor aankomende studenten.

Meer informatie is te vinden op https://college.dedecaan.net. Ouders kunnen met het leerlingnummer, dat op het pasje van hun zoon/dochter staat, ook inloggen op deze website. Voor ouders is er een speciale rubriek op de homepage van deze site.


Voor specifieke informatie kunnen leerlingen terecht bij de decanen,
 mw. Moolenaar en mw. De Mooij.  

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!