Oudervereniging

Alle ouders/verzorgers met één of meer kinderen op Het College Weert zijn automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging heeft tot doel de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te vergroten en de samenwerking met de school ten behoeve van onderwijs, vorming en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen.


Ouderraad

De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging en bestaat uit ca. twintig leden. De samenstelling van de ouderraad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de leerlingverdeling binnen de school. 

De raad vergadert tenminste zesmaal per schooljaar, waarbij een vertegenwoordiger van de schoolleiding aanwezig is. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouders/verzorgers. De notulen van de vergaderingen zijn hier in te zien.
 

Vertegenwoordiging

Van de leden van de ouderraad wordt verwacht dat zij contact onderhouden met hun achterban. Andersom hoopt de ouderraad feedback te krijgen van ouders/verzorgers. Leden van de ouderraad zijn lid van de verschillende klankbordgroepen; een informeel overleg tussen school, ouders en een vertegenwoordiger van de ouderraad. Daarnaast is een aantal leden van de ouderraad eveneens lid van de medezeggenschapsraad om te zorgen voor een optimale belangenbehartiging van de ouders/verzorgers.


Activiteiten

De ouderraad stelt jaarlijks een aantal aandachtspunten waaraan speciale aandacht zal worden besteed. Tevens organiseert de raad jaarlijks thema-avonden. De thema-avond in het najaar wordt gecombineerd met een jaarvergadering en eventuele verkiezing van nieuwe ouderraadsleden.


Correspondentie

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Wilt u lid worden van de ouderraad? Laat het ons weten! Wij zijn er voor u. Correspondentie kunt u richten aan het secretariaat:

Oudervereniging Het College
Postbus 69
6000 AB Weert

E ouderraadhetcollege@gmail.com


Voor meer informatie over de activiteiten van de Oudervereniging kunt u terecht op de website van de school en op de Facebookpagina van de ouderraad: facebook.com/ouderraadhetcollege.

 

 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!