Inspraak

In de zoektocht naar een evenwicht tussen traditie en vernieuwing is het belangrijk om voortdurend intensief overleg te voeren met alle partijen. Het College kent een aantal overlegorganen die het mogelijk maken de diverse partijen bij de school te betrekken en plannen aan de wensen van deze partijen te toetsen.

Ouders kunnen bijvoorbeeld lid worden van de ouderraad en deelnemen aan een klankbordgroep. Daarnaast zijn ouders én leerlingen vertegen woordigd in de medezeggenschapsraad. Het belangrijkste interne inspraakorgaan van de school. 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!