Nieuws

Screening leerjaar 1

9 september 2019
Terug

Onze school is sinds 2009 gecertificeerd als BPS-school (BegaafdheidsProfielSchool). Dit houdt in dat we begeleiding aanbieden aan hoogbegaafde leerlingen, maar ook aan leerlingen die zeer makkelijk leren, goede resultaten halen en mogelijk zelfs op bepaalde onderdelen/vakken boven het niveau van het eerste leerjaar presteren.

Plustraject

Leerlingen die meer stof aankunnen én willen, bieden wij de mogelijkheid om iets extra’s te doen, ook buiten de reguliere lesstof om. U kunt hierbij denken aan werken aan een eigen opdracht of project onder lestijd. De leerling mag hierbij dan reguliere lessen ‘skippen’. Wij noemen dit het zogenoemde ‘plustraject’.

Screening

Om leerlingen voor bovenstaand traject te kunnen selecteren zal er direct aan het begin van het nieuwe schooljaar bij alle leerlingen in leerjaar 1 een screening worden afgenomen.

Deze screening zal plaatsvinden op vrijdag 27 september a.s. van 9.00 tot 12.30 uur (lokaalindeling volgt via dagrooster). Aanwezigheid is zeer van belang, want er zal geen inhaalmoment georganiseerd worden voor zieke/afwezige leerlingen.

Tijdens deze screening worden er twee onderzoeken afgenomen, te weten:

  • De IST (Intelligentie Structuur Test) à algemene intelligentie, geheugen en kennis.
  • De FES (Fragenbogen zur Erfassung des Erkenntnisstrebens) à motivatie, zelfstandigheid en competitieve instelling.

De leerlingen hebben na de tests geen lessen meer!


Resultaten

De onderzoeksresultaten van de IST en FES worden geïnterpreteerd door het CBO (Centrum voor Begaafdheid Onderzoek) te Nijmegen. Het CBO bespreekt de onderzoeksresultaten met het Begaafdheidsteam. U ontvangt een overzicht van de resultaten thuis.

Toestemming

Aan het begin van het schooljaar zullen we vragen om toestemming te verlenen voor deelname van uw kind(eren) aan de CBO-Groepsscreening, de verwerking van de gegevens door het CBO en de rapportage, zowel mondeling als schriftelijk, van de uitslagen aan de mentor en andere betrokkenen van Het College. De school zal de gegevens uit de CBO-Groepsscreening zorgvuldig opslaan en na afronding van de schoolcarrière van uw zoon/ dochter vernietigen.

Het is niet nodig dat leerlingen zich thuis voorbereiden op deze screening. Bij eventueel tegenvallende resultaten zijn er ook geen consequenties aan verbonden. Wel dienen leerlingen erop voorbereid te zijn dat het maken van de diverse onderdelen van de IST op tijd gaat. Het komt voor dat zij bepaalde onderdelen niet binnen de gestelde tijd af zullen krijgen; dit is niet erg.

Meenemen

Leerlingen dienen de volgende zaken bij zich te hebben:

  • Schrijfmateriaal
  • Eten/drinken

Extra

Naast het selecteren van leerlingen voor het ‘plustraject’ zullen de resultaten van de screening ook gebruikt worden bij rapportbesprekingen; als extra gegeven naast cijfers en adviezen van vakdocenten.

Als uit de resultaten blijkt dat een leerling in aanmerking komt voor het ‘plustraject’, dan zal een tutor de mogelijkheid tot deelname aan het traject aan de leerling voorleggen. De keuze is aan de leerling zelf. Het is dus niet verplicht!

NB: de begeleiding van onze gecertificeerd hoogbegaafde leerlingen staat los van het hier genoemde ‘plustraject’.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u deze richten aan 

Mevr. S. Engbersen (s.engbersen@stichtinglvo.nl),
Teamleider Gymnasium

Mevr. M. van Hertum (m.vanhertum@stichtinglvo.nl
Dhr. W. Salemans (w.salemans@stichtinglvo.nl) Coördinatoren Begaafdheidsprofiel

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!