Nieuws

Nieuws van de Ouderraad

21 september 2019
Terug

Op maandag 2 september heeft de eerste bijeenkomst van de Ouderraad plaatsgevonden. Erg fijn om vijf nieuwe ouders te mogen verwelkomen en te constateren dat ook Koers weer direct vertegenwoordigd is door ouders in de Ouderraad.

Dit nieuwsbericht is een verkorte weergave van hetgeen is besproken. Een volledig inzicht is te krijgen via de notulen van de Ouderraad die, nadat ze zijn vastgesteld in de eerstvolgende vergadering, worden geplaatst op de website van Het College.


Afstroom leerlingen schooljaar 2018-2019

De Ouderraad heeft de indruk dat er in het afgelopen schooljaar relatief veel afstroom van leerlingen heeft plaatsgevonden naar een lager schoolniveau. Wij hebben de vraag gesteld of er een trendbreuk is ten opzichte van voorgaande jaren en zo ja, of de school weet wat daar de reden van is.

School geeft aan dat er inderdaad een trendbreuk zichtbaar is van leerlingen die afstromen, met name in de onderbouw. Redenen zijn onder andere dat steeds meer leerlingen, ondanks bevordering, zelf kiezen voor afstroom omdat ze het profiel belangrijker vinden dan het niveau. Ook is een reden dat de school merkt dat er steeds meer leerlingen binnenkomen met een havo cito-score of zelfs lager. De trend is versterkt sinds het moment dat het advies van de basisschool vóór de Cito-uitslag komt. De Ouderraad heeft de verdiepende vraag gesteld of uit cijfers blijkt dat specifieke vakken een struikelblok zijn. De school onderzoekt dit en het onderwerp komt in de bijeenkomst van oktober terug op de agenda.

Brainstorm

De Ouderraad heeft ook dit jaar weer gebrainstormd over de vraag welke actuele onderwerpen van belang zijn om dit jaar op de agenda van de Ouderraad te hebben. De brainstorm heeft een aantal relevante thema’s voortgebracht die in de Ouderraadbijeenkomst van oktober worden teruggekoppeld en bekrachtigd. Denk aan thema’s als digitalisering van het onderwijs, voortgang huisvesting, toetsbeleid en armoedebestrijding. In ons volgende nieuwsbericht brengen wij jullie op de hoogte van de vastgestelde thema’s.


Communicatie

  • Op dit moment interpreteren veel ouders op basis van de tekst op de website van Het College dat het verplicht is om gymkleding bij Colada te kopen. Dat is echter niet het geval. Enkel de voorgeschreven kleuren zijn verplicht. De school heeft een goede afspraak met Colada om shirts te leveren met het logo van de school en van goede kwaliteit. De school adviseert ouders dan ook om bij Colada de sportkleding aan te schaffen. Het staat ouders echter vrij om elders de gymkleding aan te schaffen. De Ouderraad heeft de school dan ook geadviseerd de tekst op de website duidelijker te maken.
  • De technische problemen met inloggen voor ouders op SomToday zijn laat gecommuniceerd door school. Advies van de Ouderraad is om wijzigingen in tijdslijnen die eerder zijn gecommuniceerd, maar om begrijpelijke redenen niet worden gehaald, tijdig te communiceren met ouders.
  • De school geeft aan het prettig te vinden om op goede communicatie gespiegeld te worden, aangezien kwaliteit van communicatie als wezenlijk wordt gezien. De Ouderraad geeft aan de school graag te willen helpen om communicatie steeds verder te verbeteren door het onderwerp Communicatie (transparantie en tijdigheid) dit schooljaar op de agenda te houden.


Heeft u zelf een onderwerp dat u van belang vindt om te bespreken, geef het dan door via ons mailadres:  ouderraadhetcollege@kpnmail.nl.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!