Nieuws

Het gymnasium in het schooljaar 2018-2019

5 december 2017
Terug

In de onderbouw van het gymnasium worden de opzet van het rooster, de toetsing en de begeleiding volgend schooljaar anders georganiseerd dan nu. In klankbordgroepen van leerlingen en ouders, in oudergesprekken met de mentor en soms ook in gesprekken met onze ondersteuningscoördinatoren komen wensen naar voren die een aanpassing van de huidige organisatie verdienen. Deze aanpassingen vinden plaats binnen een context waarin de docenten hun lessen steeds minder inrichten met instructies die voor alle leerlingen hetzelfde zijn. Welke aanpassingen er gedaan worden, leest u hier.


Meer keuzevrijheid

Op zich bieden lessen van 75 minuten al volop mogelijkheden om de lesstof op meerdere manieren aan te bieden. Naast klassikale uitleg is er altijd tijd om opgaven uit te werken en daar meteen vragen over te stellen. Ook kunnen groepjes leerlingen onder begeleiding van de docent aan een wat grotere opdracht te werken. Daarnaast zijn er steeds meer leerlingen die kiezen voor extra opdrachten en programma’s. Dat geldt zowel voor hoogbegaafde leerlingen als voor leerlingen die meer willen en kunnen. Maar er is behoefte aan meer.


Vanaf volgend schooljaar krijgen de leerlingen binnen alle vakken:

  • afwisselend ruimte om te kiezen uit twee toetsmomenten
  • instructie anders dan alleen uit het boek
  • de ruimte om mede zelf te bepalen hoe ze hun werk oppakken

Niet iedere leerling heeft behoefte aan meer keuzemogelijkheden. In de opzet van het rooster, de toetsing en de begeleiding kunnen leerlingen die dat prettig vinden, gewoon blijven doen wat ze nu doen. Ook dat is een eigen keuze. De lestijden en het aantal lessen per vak blijven ongewijzigd.


Dagindeling en werkomgeving

De leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 zitten bij elkaar in één werkomgeving. De TTO-leerlingen krijgen een aparte werkplek. Een werkomgeving bestaat uit een instructieruimte, een lokaal en een ruimte waarin leerlingen zelf kunnen werken.

Omdat we onze leerlingen meer keuze willen geven, roosteren we minder klassikale tijd in;  tijd die voor alle leerlingen op dezelfde manier wordt ingezet. Voor ieder vak is een les van 50 minuten voorzien. In het tweede gedeelte van de les krijgen de leerlingen de gelegenheid om zelf te werken, extra uitleg te vragen of om aan een ander vak te werken. Hierbij hebben zij de mogelijkheid om ook vragen te stellen aan een docent van een ander vak die op dat moment in het lokaal aanwezig is. Lichamelijke Opvoeding, de kunstvakken en de practica blijven in de gymzaal en vaklokalen.

Leerlingen geven aan het fijn te vinden om instructie en klassikale uitleg in de eerste helft van de dag te krijgen. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om het vierde blok anders in te richten. Er zijn dan geen klassikale activiteiten meer. De docenten geven individuele uitleg en begeleiden groepsopdrachten. De leerlingen hebben daarnaast ruimte voor groepswerk en de extra programma’s. De mentoren kunnen gesprekken plannen en er is ruimte voor extra begeleiding, bijvoorbeeld voor de cursus ‘effectief leren’. Ook  de steunlessen rekenen en klassieken, die nu als vijfde blok gegeven worden, worden standaard in het rooster opgenomen.


Intensieve begeleiding

Het vierde blok staat in het teken van begeleiding. Er worden geen klassikale lessen ingeroosterd, waardoor er ruimte is voor intensieve begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben. Leerlingen worden intensief begeleid in het leren plannen en het leren inschatten wat ze aan kunnen. Dit, samen met de discipline om het werk volgens de gemaakte afspraken te doen, zijn voorwaarden voor de resultaten die de leerlingen halen. 


Afname toetsen 

In gesprekken met leerlingen en ouders komt regelmatig het onderwerp ‘toetsen’ naar voren.  Docenten, leerlingen en ouders hebben daarbij verschillende, individuele wensen. Er zijn docenten en leerlingen die graag doorlopend toetsen/getoetst worden en er zijn docenten en leerlingen die het fijner vinden om alleen gebruik te maken van toetsweken.

In de vernieuwde opzet van het gymnasium proberen we recht te doen aan beide voorkeuren. Voor ieder vak krijgen de leerlingen maximaal vier toetsen. Eén toets in de toetsweek in het begin van het schooljaar en één toets in de toetsweek aan het einde van het schooljaar. Daar tussen worden de leerlingen tijdens korte toetsperiodes getoetst in februari/maart en in mei. Niet in een toetsweek, maar tijdens de reguliere schoolweken. In deze periodes kunnen de leerlingen kiezen tussen twee momenten om de toets te maken.


Meedenken

Begin deze maand, op maandag 9 november, is er een informatieavond geweest voor de ouders van de leerlingen die er volgend jaar bij betrokken zijn. We hebben ze van harte uitgenodigd om verder met ons mee te denken bij de verdere uitwerking. Zowel dit jaar voor de voorbereiding, als volgend jaar bij de evaluatie.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!